kwb

organisatienota

 

In Vlaanderen zijn honderdduizenden mensen actief als vrijwilliger. Vrijwilligersorganisaties vragen al jaren naar een aangepaste wetgeving, die de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de vrijwilliger en zijn organisatie regelt. De nieuwe vrijwilligerswet, die is ingegaan vanaf 1 augustus 2006, sluit nauw aan bij de realiteit van duizenden verenigingen en vrijwilligers en komt aan een aantal bekommernissen tegemoet.

In het kader van de nieuwe vrijwilligerswet past onder andere onderstaande organisatienota. Ze bevat de volgende punten:

  • overzicht van de organisatie
  • het systeem van verzekeringen
  • de beschikbare vergoedingen
  • de regeling rond geheimhoudingsplicht

a. organisatie

Kwb vzw (Kristelijke WerknemersBeweging) is gevestigd in de Urbain Britsierslaan 5,  1030 Brussel. Het algemeen secretariaat van de KWB is bereikbaar via telefoon 02-246.52.52, per fax 02-246.52.00 of per e-mail (zie contact) De voorzitter van de kwb is Wim Verlinde.  

De vereniging heeft tot doel, als autonome partner van beweging.net (christelijke arbeidersbeweging), in Vlaanderen en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel de werknemers te organiseren, vanuit een christelijke inspiratie en een werknemersgerichte visie, met het oog op hun veelzijdige persoonsontplooiing en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van de samenleving. Daar waar het voor de realisatie van zijn doel nodig of wenselijk is, zal kwb samenwerken met andere partnerorganisaties of diensten binnen de Christelijke Arbeidersbeweging.

Haar doel realiseert zij in samenwerking met haar leden bij middel van vorming, sociale actie, ontmoeting, dienstverlening en vertegenwoordiging. Daartoe kan zij op alle levensdomeinen de nodige initiatieven nemen. 

De vereniging kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. De vereniging kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, ondermeer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van haar doel, kan de vereniging zelfs daden van koophandel stellen.

De vereniging waarborgt de regels van de democratie en de verdragen van de Verenigde Naties en van Europa over de rechten van de mens. 

De vereniging verbindt er zich toe om in zijn werking geen discriminaties te aanvaarden en geen middelen, tijd noch ruimte toe te staan aan of samen te werken met extremistische of fundamentalistische groepen, partijen of personen. 

De plaatselijke kwb-afdelingen worden als afdeling erkend door de Raad van Bestuur wanneer zij minimaal de ledenbijdrage doorstorten van de toegetreden leden.

b. verzekeringen

De kwb vzw heeft voor de kwb, het bestuur, de bestuursleden, de aangestelden, de leden en de helpers een verzekering afgesloten die geldt bij de organisatie van kwb-activiteiten (met uitsluiting van sportactiviteiten die via OKRA-SPORT+, sportieve afdeling FALOS-SPORT+ kunnen verzekerd worden) op plaatselijk, verbondelijk of nationaal vlak. 

A. De verzekering afgesloten bij DVV Brussel met polis (polis C11/1530.650) omvat:

1) De burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekerde waarborgen

Lichamelijke schade € 12.500.000

Stoffelijke schade € 625.000

Er is geen franchise voorzien.

2) Een waarborg rechtsbijstand

Verweer en verhaal € 50.000

minimumdrempel voor de waarborg verhaal € 123,95

Onvermogen € 15000

Strafrechterlijke borgstelling € 12.500

3) De uitbreiding 'toevertrouwd goed'

Het bedrag van de vergoeding is beperkt tot € 25.000 per schadegeval. Hier is een franchise van € 125 van toepassing.

B. Lichamelijke ongevallen

Sinds 01/01/2010 is de waarborg lichamelijke ongevallen automatisch verworven door betaling van het lidgeld voor de leden, de partner en hun inwonende kinderen. 

Onderstaande waarborgen zijn dan verworven:

Overlijden € 7.500

Blijvende invaliditeit € 15.000

Tijdelijke ongeschiktheid € 5,58 per dag

Behandelingskosten: Barema RIZIV - Bijkomende waarborg vanaf 1/1/2009. De kosten voor apotheek - farmaceutische en para-farmaceutische kosten - kosten voor implantaten, prothesen en niet-imlanteerbare medische hulpmiddelen, worden niet beperkt tot de barema's van het RIZIV. Voor zover deze kosten buiten of boven het RIZIV-barema vallen, worden ze vergoed ten belope van max. 2500 EUR per verzekerde.

Daarnaast kan elke afdeling ook zijn activiteiten verzekeren voor deelname van niet-leden. Hiervoor dient men het aantal deelnemers niet-leden op te geven. Men heeft dan dezelfde waarborgen verworven als in de kwb-polis onderschreven bij DVV Brussel (O-11/1530.710).

c. vergoedingen

De kwb vzw of haar aangesloten afdelingen betalen geen enkele vergoeding voor de medewerking als vrijwilliger. De kwb betaalt wel aan de vrijwilligers de reëel gemaakte kosten voor de vereniging terug, op basis van voor te leggen bewijskrachtige kostennota’s.

 d. geheimhoudingsplicht

De omgang met de informatie die de vrijwilliger ontvangt, moet met de nodige discretie gebeuren. Het doorgeven van die informatie moet zo gebeuren dat de belangen van de kwb niet geschaad worden. In die zin zijn de vrijwilligers gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in het artikel 458 van het strafwetboek.

 e. vrijwilligerswerk.

Werkzoekenden en bruggepensioneerden moeten vooraleer vrijwilligerswerk in de kwb aan te vatten de RVA op de hoogte brengen (en toestemming krijgen) voor hun vrijwilligerswerk. Kwb vzw beschikt over een algemeen vrijstellingsnummer, maar de individuele kennisgeving door de vrijwilliger zelf blijft. Het volstaat om aan de RVA een Formulier C45B “aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie” op te vragen, dit in te vullen en voor verificatie over te maken aan kwb-nationaal. Nadien kan dit door de vrijwilliger aan de RVA bezorgd worden. Indien binnen de twee weken hierop geen bericht komt, wordt het vrijwilligerswerk als aanvaard beschouwd